Про каталог

Каталог створено ПрАТ ” Трансферт” для розміщення емітентами  інформації передбаченої вимогами статей 35, 77, 78  закону України “Про акціонерні товариства” та ст. 40, 41 закону України “Про цінні папери та фондовий ринок”.

Емітенти цінних паперів у випадках, передбачених Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів (далі Положенням), зобов’язані розкривати на фондовому ринку Інформацію шляхом:
розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів на веб-сайті www.stockmarket.gov.ua (далі – загальнодоступна інформаційна база даних Комісії);
опублікування в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Комісії (далі – офіційні друковані видання);
розміщення на власному веб-сайті (веб-сторінці);
подання до Комісії.
Емітенти цінних паперів до моменту подання Інформації до Комісії розміщують її на власному веб-сайті (веб-сторінці) (далі – сторінка в мережі Інтернет) відповідно до вимог законодавства.
Емітент при оприлюдненні Інформації на сторінці в мережі Інтернет забезпечує вільний доступ до такої Інформації, а також повідомляє на вимогу заінтересованих осіб адреси сторінок в мережі Інтернет, на яких здійснюється оприлюднення Інформації.
Порядок та строки розкриття інформації емітентами цінних паперів
І. Порядок та строки розкриття особливої інформації
1. Обов’язок здійснювати розкриття особливої інформації, передбаченої Положенням, поширюється на емітентів цінних паперів з дати, наступної за датою реєстрації Комісією першого випуску цінних паперів.
2. Обов’язок здійснювати розкриття особливої інформації, передбаченої цим Положенням, припиняється з дати опублікування інформації про скасування реєстрації випуску цінних паперів та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів або у разі наявності відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про припинення акціонерного товариства (зокрема, в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення) з дати внесення відповідного запису.
3. Емітенти цінних паперів розкривають особливу інформацію відповідно до переліку, який визначено у главі 1 розділу ІІІ Положення.
4. Емітенти цінних паперів зобов’язані розкривати особливу інформацію у формі повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (далі – Повідомлення). Щодо кожного виду особливої інформації складається окреме Повідомлення.
5. Розкриття особливої інформації має здійснюватись шляхом оприлюднення у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, опублікування в офіційному друкованому виданні, розміщення на сторінці в мережі Інтернет та подання до Комісії.
Розкриття особливої інформації здійснюється у такі строки:
у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії – протягом одного робочого дня після дати вчинення дії, але не пізніше 10.00 години другого робочого дня після дати вчинення дії;
в офіційному друкованому виданні – протягом п’яти робочих днів після дати вчинення дії;
на сторінці в мережі Інтернет – протягом п’яти робочих днів після дати вчинення дії;
подання до Комісії – протягом семи робочих днів після дати вчинення дії.
ІІ. Порядок та строки розкриття регулярної річної інформації емітентами цінних паперів
1. Обов’язок здійснювати розкриття регулярної річної інформації поширюється на осіб, які станом на 31 грудня звітного року є емітентами.
Обов’язок розкриття регулярної річної інформації припиняється з дати опублікування інформації про скасування реєстрації випуску цінних паперів та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів відповідно до нормативно-правового акта Комісії, що регулює порядок скасування реєстрації випуску цінних паперів, або у разі наявності відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про припинення акціонерного товариства (зокрема, в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення) з дати внесення відповідного запису.
2. Звітним періодом для складання річної інформації є календарний рік.
Перший звітний рік новоствореного емітента може бути меншим за 12 місяців, він обчислюється:
для акціонерних товариств – з дати державної реєстрації товариства до 31 грудня звітного року включно;
для емітентів цінних паперів, крім акцій, – з дня реєстрації випуску до 31 грудня звітного року включно.
3. У разі подання до Комісії документів на скасування реєстрації випусків цінних паперів у період з 1 січня до 30 квітня року, наступного за звітним, емітент або його правонаступник розкриває регулярну річну інформацію відповідно до вимог цього Положення.
4. Розкриття регулярної річної інформації має здійснюватись шляхом розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, розміщення на сторінці в мережі Інтернет, опублікування в офіційному друкованому виданні та подання до Комісії у строк не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним.
Емітенти цінних паперів до подання регулярної річної інформації до Комісії розміщують її в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та на сторінці в мережі Інтернет, опубліковують в офіційному друкованому виданні.
Розкриття регулярної річної інформації здійснюється у такі строки:
у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії – у термін не пізніше 30 ківтня року, наступного за звітним.
в офіційному друкованому виданні – у термін не пізніше 30 ківтня року, наступного за звітним.
на сторінці в мережі Інтернет – у термін не пізніше 30 ківтня року, наступного за звітним.
подання до Комісії – у термін не пізніше 30 ківтня року, наступного за звітним.
Розкриття інформації в повідомленні про проведення загальних зборів
1. Обов’язок здійснювати розкриття інформації в повідомленні про проведення загальних зборів поширюється на емітентів, у тому числі акціонерні товариства, які відповідно до закону зобов’язані публікувати в офіційному друкованому органі (виданні) повідомлення про проведення загальних зборів.
2. Розкриття інформації в повідомленні про проведення загальних зборів здійснюється шляхом розміщення її в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії за формою, наведеною в додатку 46 до цього Положення.
3. Інформація в повідомленні про проведення загальних зборів, що розміщується в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, за змістом має бути ідентична інформації в повідомленні про проведення загальних зборів, оприлюдненому в офіційному друкованому органі (виданні), якщо статутом не передбачено інший спосіб повідомлення.
4. Розкриття інформації в повідомленні про проведення загальних зборів емітентами здійснюється не менш як за 30 днів до дати проведення загальних зборів, а також у разі зміни у порядку денному загальних зборів, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів.
Публічне акціонерне товариство розміщує на власному веб-сайті таку інформацію:
1) статут товариства, засновницький (установчий) договір (у разі його укладання) – протягом 5 робочих днів з дати державної реєстрації статуту та зміни до статуту товариства – протягом 5 робочих днів з дати державної реєстрації змін до статуту;
2) положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (у разі якщо створення відповідних органів товариства та/або затвердження відповідних положень передбачено законодавством та/або статутом товариства), інші внутрішні положення товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них – протягом 10 робочих днів з дати затвердження відповідних положень (змін до них);
3) положення про кожну філію та кожне представництво товариства (у разі якщо створення відповідних філій (представництв) та/або затвердження відповідних положень передбачено законодавством та/або статутом товариства) – протягом 10 робочих днів з дати затвердження відповідних положень (змін до них);
4) принципи (кодекс) корпоративного управління товариства (у разі затвердження відповідних принципів (кодексу)) – протягом 10 робочих днів з дати затвердження відповідних принципів (кодексу);
5) протоколи загальних зборів товариства – протягом 5 робочих днів з дати складання протоколу та його підписання головуючим і секретарем загальних зборів;
6) висновки ревізійної комісії (ревізора) та аудитора товариства (у разі створення відповідного органу (введення відповідної посади)) – протягом 10 робочих днів з дати затвердження відповідних висновків загальними зборами товариства);
7) документи звітності, що подаються відповідним державним органам відповідно до вимог законодавства (крім інформації, віднесеної до державної таємниці, та інформації з обмеженим доступом), – протягом 10 днів з дати подання такої звітності;
8) проспект(и) (зміни до проспекту(ів)) емісії цінних паперів (інформація про випуск іпотечних сертифікатів – для емітентів іпотечних сертифікатів) (у разі публічного розміщення цінних паперів), свідоцтво(а) про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства, в обсязі, порядку та терміни, встановлені Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок» та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
9) перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій – протягом 5 робочих днів з дня отримання акціонерним товариством документально підтвердженої відповідної інформації;
10) Інформацію, передбачену цим Положенням, в обсязі, порядку та терміни, встановлені цим Положенням;
11) повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів – не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів товариства;
12) повідомлення про зміни у проекті порядку денного загальних зборів – не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів;
13) повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права у процесі приватного розміщення акцій при додатковій емісії – не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій;
14) повідомлення про прийняте загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства – протягом 30 днів з дати прийняття відповідного рішення;
15) повідомлення про прийняте рішення про дематеріалізацію цінних паперів (забезпечення існування цінних паперів в бездокументарній формі) – протягом 5 робочих днів з дати прийняття відповідного рішення;
16) звіт(и) управителя іпотечним покриттям за результатами перевірки іпотечного покриття (для управителів іпотечним покриттям/емітентів іпотечних облігацій) в обсязі, порядку та терміни, встановлені Законом України «Про іпотечні облігації» та нормативно-правовим актом Комісії щодо іпотечного покриття звичайних іпотечних облігацій, порядку ведення реєстру іпотечного покриття та управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій;
17) іншу інформацію, що підлягає обов’язковому оприлюдненню відповідно до законодавства, в порядку та строки, встановлені відповідними нормативно-правовими актами.